Quản trị/Ban giám hiệu trường có thể xem được các thông tin gì? - KidsOnline
Quản trị/Ban giám hiệu trường có thể xem được các thông tin gì?

School Manager có thể xem được các báo cáo liên quan đến điểm danh, dặn thuốc, tình trạng hoạt động của Giáo viên, thống kê học phí; quản lý các dịch vụ giá trị gia tăng, các bài viết – album ảnh đã được khởi tạo, các phần tương tác của Phụ huynh một cách có hệ thống.

Tin tức liên quan

Quý trường đăng ký
trải nghiệm