Khi dùng KidsOnline, Nhà trường có bị phụ thuộc vào nhà cung cấp không? - KidsOnline
Khi dùng KidsOnline, Nhà trường có bị phụ thuộc vào nhà cung cấp không?

Không. KidsOnline sẽ tổ chức các buổi đào tạo cho các nhóm người dùng riêng biệt (Giáo viên & Quản trị) đảm bảo Nhà trường có thể tự vận hành trong suốt quá trình sử dụng (ngoài các vấn đề liên quan đến phát triển tính năng).

Tin tức liên quan

Quý trường đăng ký
trải nghiệm